História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

POKYNY PRE AUTOROV

HISTÓRIA vychádza šesťkrát do roka. Uverejňuje výhradne články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autora. Príspevky redakcia predloží na posúdenie recenzentom. O ich prijatí alebo neprijatí autorov upovedomíme. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne HISTÓRII a pred ukončením recenzného konania ich neuverejnia v iných časopisoch. Rukopisy sa nevracajú. Prijatím rukopisu na uverejnenie autor zároveň vyslovuje súhlas s uverejnením textu v elektronickej podobe.

Príspevky do HISTÓRIE odovzdávajte, resp. posielajte na adresu redakcie (historiarevue@gmail.com) v elektronickej forme v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Rozsah štúdií by sa mal pohybovať v rozmedzí 6 – 12 strán.

K štúdii je potrebné pripojiť:

 • krátky abstrakt (6 – 10 riadkov) v slovenčine i v angličtine (nie je podmienkou);
 • poznámky pod čiarou (v primeranom rozsahu vzhľadom na zameranie časopisu);
 • odkazy na literatúru sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou;
 • cca 2 obrázky na vytlačenú stranu v súlade s autorskými právami (prípadne tipy na obrázky;
 • krátky medailónik (meno, priezvisko, rok narodenia, absolvovanie školy, zamestnanie, zameranie výskumu, prípadne publikačné výstupy);
 • autor môže na dokreslenie textu využiť „slovné ilustrácie“ - text vo farebných rámčekoch - napr. dlhší citát;

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy – je potrebné rešpektovať jej zásady. Niektoré interpunkčné znamienka sa však v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu aj od uvedenej normy vzhľadom na špecifiká citovania v HISTÓRII.

Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré vzory:

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):

1KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56. ISBN.
2PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: Veda, 1997, 311 s. ISBN.
Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách pomlčky.

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):

3HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva: Víťazstvá a prehry. Bratislava: Družstevná únia SR, 1995, s. 201-202. ISBN.
Pozn.: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

Odkaz na zborník ako celok:

4BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava: Historický ústav SAV, 1992, 99 s. ISBN.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori, prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
5Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava: Veda, 2001, 248 s. ISBN.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:

6MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: Veda, 2002, s. 301-317. ISBN.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:

7KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244. ISBN.

Odkaz na už uvedený prameň:

8KAMENEC, ref. 1, s. 37.
V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
9KAMENEC, Po stopách, ref. 1, s. 12.

Odkaz na elektronický zdroj:

10KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elekronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>.
Povinný je aj údaj o dátume citovania: [cit. 2001-04-10].

Všeobecné poznámky:

 • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., b. r., b. v.
 • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.
 • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin: Osveta, 1956.
 • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
 • Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.
 • Odkaz na archívny prameň: Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.

Adresa redakcie:

HISTÓRIA
Hraničná 73
821 05 Bratislava
IČO vydavateľa: 50 225 065
Tel.: 0908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.historiarevue.sk

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.