História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Michal HABAJ: Studená vojna v starom Grécku. Udalosti menej známej (prvej) peloponézskej vojny.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2018

HABAJ, Michal. Studená vojna v starom Grécku. Udalosti menej známej (prvej) peloponézskej vojny. Historia, 2018, 17, 5, pp. 4-10.

Peloponézska vojna vstúpila do historiografie vďaka jednému z najstarších historikov – Thukydidovi. Vojna opísaná týmto priekopníkom mala však svoju predohru, niekedy sa o nej hovorí ako o prvej peloponézskej vojne. Postupnosť konfliktu v rokoch 460 – 446 pred n. l. formovala Grécko a vytvorila prostredie, v ktorom sa sformovali predpoklady, ktoré viedli k neskoršej slávnej peloponézskej vojne. Autor článku sa zaoberá udalosťami prvej peloponézskej vojny práve z tohto pohľadu. Upozorňuje na zvyšujúce sa napätie medzi dvoma gréckymi mocnosťami, ktoré prerástlo do otvorenej vojny v podobe bitky pri Tanagre. Vzájomnú rivalitu ovplyvňovali na oboch stranách spojenci a konflikt s Peržanmi. Hoci vojnu ukončil mier, mierové usporiadanie i všeobecné usporiadanie, ktoré sa vynorilo počas vojny, jasne ukázali, že nastane ďalší konflikt.

Kľúčové slová: Prvá peloponézska vojna, Sparta, Atény, Delfy, Thukydides

Michal HABAJ / Studená vojna v starom Grécku. Udalosti menej známej (prvej) peloponézskej vojny

HABAJ, Michal. A cold war in ancient Greece. Events of the less well known (First) Peloponnesian War. Historia, 2018, 17, 5, pp. 4-10.

The Peloponnesian war has entered historiography thanks to one of the earliest of all historians – Thucydides. But the war described by this pioneer had a long build up, sometimes referred to as the First Peloponnesian War. The sequence of the conflict over the years 460–446 BC shaped Greece and created the surroundings that resulted in the later famous Peloponnesian war. The author of the article deals with the events of the First Peloponnesian War from this point of view. He starts with the rise of tension between the two Greek powers, which grew into open war in the form of a battle at Tanagra. Mutual rivalry was influenced by the Allies on both sides, and by the conflict with Persia. Although the war ended in peace, the peaceful arrangements and the general arrangement that emerged during the war made it clear that another conflict would come.

Key words: The First Peloponnesian War, Sparta, Athens, Delphi, Thucydides

Popiska k obrázku:
Obr. Leónidas pri Thermopylách
Autor: Jacques-Louis David
Zdroj: http://davidderrick.files.wordpress.com/2010/11/david-thermopylae.jpg
Licencia: Public Domain
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/L%C3%A9onidas_aux_Thermopyles_%28Jacques-Louis_David%29.PNG


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.