História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

INFORMÁCIE PRE AUTOROV

Časopis HISTÓRIA
z poverenia Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vydáva Spoločnosť Pro Historia

Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Periodicita: dvojmesačník
ISSN: 1335-8316
E-mail: historia@savba.sk

Obsahové zameranie

Časopis História uverejňuje príspevky o slovenských a svetových dejinách všetkých historických období, prináša články z dejín každodenného života i dejiny veľkých udalostí, portréty historických osobností, úvahy, zamyslenia s historickou tematikou, predstavuje zaujímavé miesta spojené s históriou. Uverejňuje popularizované výsledky výskumov historikov, pracovníkov príbuzných spoločenskovedných odborov a kultúrno-spoločenských inštitúcií, ako aj príspevky z iných vedných odborov, ktoré sú spracované populárnou formou v historickom kontexte. Pri zostavovaní jednotlivých čísel a pri výbere príspevkov redakcia prihliada na vyváženosť a pestrosť tém.

Ponuka rukopisov

Redakcia prijíma príspevky zaslané v elektronickej podobe, v prípade zaslania riadnou poštou musí byť priložený nosič s článkom v elektronickej verzii. Zaslaný materiál musí obsahovať názov článku, meno, rok narodenia, telefonický a mailový kontakt, pracovisko, resp. miesto pôsobenia autora. Rozsah článkov je maximálne 8 normovaných strán (normovaná strana obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier). Ilustračný materiál k príspevkom zabezpečuje autor, prípadné problémy konzultuje s redakciou. Autor môže priložiť zoznam odporúčanej literatúry publikovanej v slovenskom alebo českom jazyku. Poznámkový aparát časopis História neuverejňuje a nevyžiadané rukopisy autorom naspäť nevracia.

Rozhodnutie o uverejnení

Rozhodnutie o publikovaní alebo nepublikovaní príspevku sa autorovi oznámi do 8 týždňov od dátumu prijatia rukopisu. V kladnom prípade bude autor oboznámený s podrobnosťami uverejnenia (termín, orientačná výška honoráru a podobne). Redakcia Histórie si vyhradzuje právo na redakčnú úpravu textov, pričom každý autor má právo článok autorizovať. Ak sa pri autorizovaní nenájde zhoda medzi autorom a redaktorom, vo vyššej inštancii so šéfredaktorom, môže ktorákoľvek strana od uverejnenia článku odstúpiť. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textov, ktorá sa vykonáva v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu. Časopis História má právo rozviazať spoluprácu, ak mu autor predložil na uverejnenie článok ponúknutý aj inému periodiku bez upovedomenia redakcie Histórie alebo ak sa pri vypracovaní článku dopustil nekorektných postupov, napríklad plagiátorstva.

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.